Teachers' Day 2019
BẢN TIN THỜI SỰ Mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN 2019 tại Đà Nẵng - MAS2019
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng khai mạc đánh giá ngoài ngành Quốc tế học theo tiêu chuẩn AUN-QA
“TRI ÂN - TRƯỞNG THÀNH” CỦA TẬP THỂ SINH VIÊN KHOÁ TUYỂN SINH 2014 - 2018 KHOA QUỐC TẾ HỌC
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
THĂM SINH VIÊN HỌC TẬP TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

THĂM SINH VIÊN HỌC TẬP TẠI CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH

Toàn thể các sinh viên khóa 2019 đang thực hiện nhiệm vụ và nghĩa vụ quân sự theo kế hoạch năm học 2019- 2020 và căn cứ các Quyết định số 1064/ QĐ-ĐHNN và 1065/ QĐ-ĐHNN ngày 22/10/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ về việc cử sinh viên hệ chính quy khóa tuyển sinh 2019 đi học học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh tại Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng và tại Trường Quân sự Quân khu V từ ngày 28.10.2019 đến ngày 22.11.2019 - Xem chi tiết tại đây

Các tin khác: