CLB Quan hệ Quốc tế

  • Giới thiệu CLB Quan hệ quốc tế

    Sinh viên khoa Quốc tế học thành lập Câu lạc bộ Quan hệ quốc tế với nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào hoạt động, học tập, nghiên cứu trong sinh viên nhà trường...