Teachers' Day 2019
BẢN TIN THỜI SỰ Mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN 2019 tại Đà Nẵng - MAS2019
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng khai mạc đánh giá ngoài ngành Quốc tế học theo tiêu chuẩn AUN-QA
“TRI ÂN - TRƯỞNG THÀNH” CỦA TẬP THỂ SINH VIÊN KHOÁ TUYỂN SINH 2014 - 2018 KHOA QUỐC TẾ HỌC
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

 Thông tin giảng viên

Danh sách Cán bộ Giảng viên Khoa Quốc tế học

STT
Họ và tên
Chức danh/ Chức vụ
1
Trưởng khoa/ Giảng viên cao cấp
2
Phó Trưởng khoa/ Giảng viên
3
Trưởng Bộ môn QHQT/ Giảng viên
4
 Giảng viên chính
5
Bí thư Chi bộ/ Phó trưởng Khoa/ Giảng viên
6
Giảng viên
7
Giảng viên
8
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Giảng viên
9
Giảng viên
10
Giảng viên
11
Giảng viên
12
Giảng viên
13
CN. Uông Trung Phương Thuỷ
Thư ký Khoa
14
Thư ký Khoa
15
Giảng viên
16
Giảng viên
17
Giảng viên
18
Giảng viên
19
Giảng viên
20
Giáo vụ Khoa 
21
Giảng viên
22
Giảng viên
23 ThS. Phan Thị Thanh Thuý Giảng viên
 
 
 
 
 
                                                                         DANH SÁCH GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG KHOA QUỐC TẾ HỌC
 
Học kỳ I năm học 2017-2018
Stt
Tên học phần
Số
tín chỉ
Họ & tên
giảng viên
Học vị
Chức danh
Nơi công tác
Email
1
Nghiệp vụ công tác đối ngoại
03
Trương Lê Dung
Thạc sĩ
Chuyên viên
Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng
dungtl@danang.gov.vn
2
Đại cương lịch sử Việt Nam
(lớp thường và lớp CLC)
2
Nguyễn Mạnh Hồng
Thạc sĩ
Giảng viên
Đại học Sư phạm, ĐHĐN
(đã về hưu)
nguyenmanhhong.hn@gmail.com
3
Kỹ năng mềm
2
Trần Thị Diệu Anh
Thạc sĩ
Giám đốc
Công ty Icare-benefit
kdvtcdn@gmail.com
4
Quan hệ công chúng
2
5
Thể chế chính trị thế giới
2
Nguyễn Thị Lệ Thủy
Thạc sĩ
Giảng viên
Học viên Chính trị KV3,
(đã về hưu)
lethuyhv3@gmail.com
6
Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại
3
7
Nghiệp vụ du lịch
02
Nguyễn Hoài Chân
Thạc sĩ
Giám đốc
Chi nhánh công ty cổ phần lữ hành HG tại Đà Nẵng
hoaichan@hotmail.com
8
Đàm phán quốc tế
(lớp thường và lớp CLC)
02
Lê Cảnh Dương
Thạc sĩ
Giám đốc
Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư thành phố Đà Nẵng
duonglc@yahoo.com
 
 
Học kỳ II năm học 2017-2018
Stt
Tên học phần
Số TC
Họ & tên
giảng viên
Học vị
Nơi công tác
Email
1
Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc
2
Hoàng Nhân
Thạc sĩ
Văn phòng UBND, thành phố Đà Nẵng
hoangnhanub@yahoo.com                                
2
Đàm phán quốc tế
2
Lê Cảnh Dương
Tiến sĩ
 Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng
duonglc@yahoo.com                                
3
Đại cương lịch sử Việt Nam
2
Nguyễn Mạnh Hồng
Thạc sĩ, GVC
Nguyên giảng viên Khoa Lịch sử ĐHSP, ĐHĐN
nguyenmanhhong.hn@gmail.com                                
 
             
 
Học kỳ I năm học 2018-2019
Stt
Tên học phần
Số
tín chỉ
Họ & tên
giảng viên
Học vị
Chức danh
Nơi công tác
Ghi chú
1
Nghiệp vụ công tác đối ngoại
3
Nguyễn Thị Thùy Hoa
Thạc sĩ
Chuyên viên
Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng
thuyhoa.dofa@gmail.com
2
Nghiệp vụ công tác đối ngoại CLC
3
Lê Quang Phúc
Thạc sĩ
Chuyên viên
Sở Ngoại vụ TP Đà Nẵng
phucle116@gmail.com
3
Quan hệ công chúng
2
Trần Thị Diệu Anh
Thạc sĩ
Giám đốc
Công ty Icare-benefit
kdvtcdn@gmail.com
4
Thể chế chính trị thế giới
2
Nguyễn Thị Lệ Thủy
Thạc sĩ
Giảng viên
Học viên Chính trị KV3
(đã về hưu)
lethuyhv3@gmail.com
5
Nghiệp vụ du lịch
2
Nguyễn Hoài Chân
Thạc sĩ
Giám đốc
Chi nhánh công ty cổ phần lữ hành HG tại Đà Nẵng
hoaichan@hotmail.com