Thông tin giảng viên

Danh sách Cán bộ Giảng viên Khoa Quốc tế học

STT
Họ và tên
Chức danh/ Chức vụ
1
Phó Trưởng khoa phụ trách/ Giảng viên chính
2
Bí thư Chi bộ/ Phó Trưởng khoa/ Giảng viên
3
Phó Trưởng khoa/ Giảng viên
4
Phó Trưởng Bộ môn Châu Á học/ Giảng viên
5
CN. Phạm Ngọc Hương Quỳnh
Thư ký khoa
6
Giáo vụ khoa
7
Giảng viên chính
8
TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
Giảng viên
9
Giảng viên
10 TS. Nguyễn Thị Quỳnh Thơ Giảng viên chính
11
TS. Nguyễn Hùng Vương
Giảng viên
12
TS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Giảng viên
13
Giảng viên
14
Giảng viên
15
Giảng viên
16
Giảng viên
17
Giảng viên
18
Giảng viên
19
Giảng viên
20
ThS. Phan Thị Thanh Thúy
Giảng viên
21
ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Giảng viên 
22
ThS. Võ Hoàng Oanh
Giảng viên
23
ThS. Lương Ánh Linh
Giảng viên
24
ThS. Phan Thị Kim
Giảng viên
25
ThS. Võ Thị Giang
Giảng viên
26 CN. Lê Thị Khánh Ly Giảng viên 
27 CN. Uông Trung Phương Thủy Chuyên viên