“KHÔNG ĐỂ AI BỎ LẠI PHÍA SAU”
Teachers' Day 2019
BẢN TIN THỜI SỰ Mô phỏng Hội nghị cấp cao ASEAN 2019 tại Đà Nẵng - MAS2019
Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng khai mạc đánh giá ngoài ngành Quốc tế học theo tiêu chuẩn AUN-QA
“TRI ÂN - TRƯỞNG THÀNH” CỦA TẬP THỂ SINH VIÊN KHOÁ TUYỂN SINH 2014 - 2018 KHOA QUỐC TẾ HỌC

 Thông tin giảng viên

Danh sách Cán bộ Giảng viên Khoa Quốc tế học

STT
Họ và tên
Chức danh/ Chức vụ
1
Phó Trưởng khoa phụ trách/ Giảng viên
2
Bí thư Chi bộ/ Phó Trưởng khoa/ Giảng viên
3
Phó Trưởng khoa/ Giảng viên
4
Phó Trưởng Bộ môn Châu Á học/ Giảng viên
5
Thư ký khoa
6
Giáo vụ khoa
7
Giảng viên chính
8
TS. Nguyễn Thị Hoàng Anh
Giảng viên
9
Giảng viên
10
Giảng viên
11
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Anh
Giảng viên
12
Giảng viên
13
Giảng viên
14
Giảng viên
15
Giảng viên
16
Giảng viên
17
Giảng viên
18
Giảng viên
19
ThS. Phan Thị Thanh Thúy
Giảng viên
20
ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Giảng viên TS
21
Giảng viên
22
Giảng viên
23
CN. Uông Trung Phương Thuỷ
Chuyên viên
24
Lương Ánh Linh